Search

Fonds voor Onderzoek, Opleiding en Arbeidsverhouding in de Houthandel

Over Fonds O.O.&A.

De Stichting Fonds voor Onderzoek, Opleiding en Arbeidsverhoudingen in de Houthandel financiert activiteiten op het gebied van arbeidsomstandigheden, opleidingen en arbeidsverhoudingen binnen de houthandel.

Gefinancierd worden onder meer het HoutOpleidingsCentrum (HOC) en cao-partijen. Daarnaast heeft het Fonds een collectieve ongevallenverzekering en een overlijdensrisicoverzekering voor de bedrijfstak afgesloten.

De stichting wordt o.m. gefinancierd doordat werkgevers een jaarlijks vast te stellen percentage van het totale loon op jaarbasis afdragen.

Premiepercentage

Het percentage zoals dat in de cao voor het Fonds is vastgelegd bedraagt voor 2024 0,35%.

Voor werkgevers die een polis van een ongevallenverzekering kunnen overleggen die gelijkwaardig is aan de door de Stichting t.b.v. de bedrijfstak afgesloten collectieve ongevallenverzekering bedraagt de premie 0,33%.

Loon

Onder loon wordt verstaan het per 1 januari van ieder jaar voor de werknemer geldende vast salaris in geld. Daaronder begrepen:

  • vakantietoeslag;
  • vaste eindejaarsuitkeringen;
  • vaste gratificaties;
  • die onderdelen van het inkomen die volgens de normale werktijd tot het vaste loon behoren.

Maximum loon

Voor het loon geldt een maximum gelijk aan het maximale premieloon voor de sociale verzekeringen. Voor 2024 is dat € 71.628,-.

Collectieve Ongevallenverzekering

Bij Zürich is een collectieve ongevallenverzekering afgesloten t.b.v. werknemers in de houthandel.

Verzekerd zijn alle in loondienst zijnde werknemers, incl. directeuren en grootaandeelhouders, werkzaam in het houtbedrijf (groep 1).
Voor deze groep geldt een 24-uurs dekking (7 dagen per week) zowel in als buiten de beroepsuitoefening.

Tevens zijn verzekerd:

  • Groep 2: alle leerlingen met een stageovereenkomst;
  • Groep 3: alle vakantiekrachten, uitzendkrachten, Wajongers, seizoenwerkers en andere tijdelijke krachten die in opdracht van de werkgever werkzaamheden verrichten en waarvan de namen voorkomen in de daarvoor bestemde administratie.

Voor deze groepen (2 en 3) geldt een functiedekking (ongeval tijdens werk) alsmede dekking tijdens woon-/werkverkeer. 

De uitkering bedraagt € 25.000,– bij overlijden van de werknemer en € 40.000,– bij algehele invaliditeit.
Bij gedeeltelijke invaliditeit gelden lagere uitkeringspercentages.

Voor bezoekers geldt de volgende dekking:

  • Rubriek A:  €   5.000,–
  • Rubriek B:  € 25.000,–


De algemene voorwaarden vindt u onder Organisatie en dan vervolgens onder Documenten.

Overlijdensrisicoverzekering

Het Fonds O.O.& A. heeft per 1 januari 2020 een overlijdensrisicoverzekering, met een looptijd van 3 jaar, bij ElipsLife afgesloten. Deze verzekering zal na deze looptijd niet worden verlengd. Dit betekent dat de verzekering op 31 december 2022 eindigt.