Search

Cao

De regeling van het Fonds voor Onderzoek, Opleiding en Arbeidsverhoudingen in de Houthandel (O.O.& A.) berust op bepalingen in de Collectieve Arbeidsovereenkomst inzake de Stichting Fonds O.O.& A.. 

De duur van de algemeen verbindend verklaring loopt tot en met 31 december 2025. De verplichte werkgeversbijdrage over 2023 bedraagt 0,60% van het totale loon op jaarbasis. Deze tijdelijke verhoging is vastgesteld in verband met de financiering van het project Maatregel Duurzame inzetbaarheid. Onder loon wordt verstaan het per 1 januari van ieder jaar voor de werknemer geldende vaste salaris in geld, daaronder begrepen vakantietoeslag, vaste eindejaarsuitkeringen, vaste gratificaties, plus die onderdelen van het inkomen die volgens de normale werktijd tot het vaste loon behoren tot een maximum gelijk aan het maximale premieloon voor de sociale verzekeringen. Niet tot het loon wordt gerekend de werkgeversbijdrage in de kosten van de particuliere ziektekostenverzekering.

De inhoud van de cao vindt u onder ‘Organisatie’ gevolgd door ‘Documenten’.