Search

Collectieve Ongevallenverzekering

Cao partijen hebben een collectieve ongevallenverzekering afgesloten t.b.v. de werknemers werkzaam binnen de houthandel.

De werknemer heeft recht op een uitkering ingeval van gehele dan wel gedeeltelijke of blijvende invaliditeit of overlijden als gevolg van een ongeval, dat de werknemer in of buiten werktijd overkomt. Ten behoeve hiervan is door het Fonds O.O.& A. een collectief verzekeringscontract afgesloten. De uitkering bedraagt € 25.000,– bij overlijden van de werknemer en € 40.000,– bij algehele invaliditeit. Bij gedeeltelijke invaliditeit gelden lagere uitkeringspercentages. De belangrijkste overige voorwaarden van deze verzekering zijn op te vragen bij de sociale partners, betrokken bij de totstandkoming van deze cao. Ondernemingen die een tenminste gelijkwaardige verzekering hebben, ontvangen op aanvraag bij het Fonds O.O.& A. een premierestitutie. De werknemers bij deze bedrijven hebben in dat geval een aanspraak jegens hun werkgever. De premierestitutie aan de werkgever wordt bewerkstelligd door overlegging van een verzekeringspolis. Premierestitutie moet worden aangevraagd binnen 3 maanden na afloop van het kalenderjaar over welk restitutie aangevraagd wordt.

Het polisblad en de algemene voorwaarden van de ongevallen verzekering kunt u bovenaan in het menu onder Organisatie -> Documenten terugvinden.

Sprake van een ongeval?
Als er sprake is van ongeval dan kunt u dat aan de verzekeraar melden door middel van het invullen van een schademeldingsformulier. Het formulier kunt u downloaden. De melding van het ongeval dient uiterlijk binnen drie maanden na het ongeval aan de verzekeraar te zijn gemeld. Dit kunt u doen door het ingevulde formulier te mailen naar claimz.nl@zurich.com.

LET OP: Het formulier moet worden ingevuld door de werknemer. Dit staat ook bovenaan op het formulier weergegeven. Als werkgever mag je in het kader van de privacy (AVG) niet in het bezit zijn van het ingevulde formulier, noch enig andere vorm van schriftelijke medische informatie van werknemers.

Wat te doen bij een overlijdensgeval?
In geval van overlijden, dient de verzekeraar tenminste 36 uur voor de begrafenis of crematie schriftelijk in kennis te zijn gesteld.
In dat geval kunt u contact opnemen met Karin.Kool@WillisTowersWatson.com of bellen met +31 (06) 5372 0086.