Search

Doel van de stichting

Het doel van de Stichting is het financieren c.q. het subsidiëen van:

a.   activiteiten die gericht zijn op:

  1. het (mogelijk maken van het) verbeteren en op peil houden van vakkennis in het Houtbedrijf;
  2. het bevorderen van de goede arbeidsverhoudingen in het Houtbedrijf
  3. het verbeteren of doen verbeteren van arbeidsomstandigheden, veiligheid en gezondheid in het Houtbedrijf;
  4. het begeleiden van ziekteverzuim in het Houtbedrijf;
  5. het mogelijk maken van kinderopvang ten behoeve van het Houtbedrijf;
  6. het ondersteunen en verbeteren van het imago van het Houtbedrijf, voor zover dit gerelateerd is aan de goede arbeidsverhoudingen in het Houtbedrijf en de werving en plaatsing van werkzoekenden in het Houtbedrijf;
  7. voorlichting met betrekking tot de in het Houtbedrijf tot stand gekomen collectieve arbeidsovereenkomsten ten behoeve van alle werkgevers en werknemers;
  8. het ontwikkelen en/of implementeren van beleid specifiek ten behoeve van het uitvoeren van projecten die gericht zijn op de bevordering van arbeidsomstandigheden, arbeidsmarkt, arbeids- en rusttijden, beloning, arbeid en zorg;
  9. werkzaamheden van de werkgevers- en werknemersorganisatie voortvloeiende uit het geven van voorlichting over arbeidsvoorwaarden en de hiermee verbandhoudende deskundigheidsbevordering, alsmede het in stand houden van helpdesks t.b.v. deze voorlichting;
  10. het bevorderen van het goed functioneren van medezeggenschapsorganen als bedoeld in het tweede lid, onder n.2.

b.   het (mede) financieren van een ten behoeve van werknemers afgesloten of af te sluiten
      ongevallenverzekering waarvan de inhoud is geregeld in lid 3 van dit artikel;
c.   het doen van uitkeringen op grond van de overlijdensrisicoverzekering OVL-V Netto aan de
      begunstigden als vermeld onder artikel 1 sub 4 van de Algemene Voorwaarden van gemelde
      verzekering;
d.   het financieren van activiteiten gericht op geschillenbeslechting tussen werkgevers en werknemers met
      betrekking tot onderwerpen als omschreven in het tweede lid, onder n.4.